uotsustainable rocessing ng mga mapagkukunan ng mineral